Yes
52% (110 votes)
No
48% (102 votes)
Total votes: 212